Pakotteiden vaikutus hankintasopimuksiin

Julkaistu:

27.04.2022

...kun toisena osapuolena on: Venäjän kansalainen tai Venäjälle sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin; oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista tämän kohdan 1 alakohdassa tarkoitettu yhteisö omistaa suoraan...

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun lopulla johti EU:n jäsenvaltiot asettamaan yhteisiä pakotteita venäläisyhtiöitä ja venäläisomisteisia yhtiöitä kohtaan. Myöhemmin pakotteet laajennettiin koskemaan myös Valko-Venäjää. Sodan pitkittyessä EU:n pakotteita on jatkuvasti tiukennettu ja uutta pakotepakettia suunnitellaan parhaillaan.

Tuomi Logistiikalla on velvollisuus selvittää sopimuskumppaniensa sidonnaisuudet

Tuomi Logistiikka on julkisella sektorilla toimiva yhteishankintayksikkö, joka hallinnoi asiakkaidensa hankintasopimuksia ja kilpailuttaa hankintoja asiakkailleen. Pakotteita koskevat määräykset velvoittavat kaikkia toimijoita EU:n alueella ja hankintayksiköiden tulee ottaa pakotteet huomioon omassa toiminnassaan. Pakotteiden rikkominen on rangaistavaa rikoslain 46 luvun nojalla.

Tämän vuoksi olemme velvoitettuja kysymään ja selvittämään kanssamme sopimussuhteessa olevien tahojen mahdolliset sidonnaisuudet ja omistusrakenteet pakotteisiin liittyen.

Miten pakotteet vaikuttavat hankintasopimuksiin?

Pakotteet vaikuttavat myös julkisiin hankintasopimuksiin, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Pakotteilla tarkoitetaan sitä, että kyseisten yritysten tai henkilöiden kanssa ei saa käydä kauppaa eikä tällaisille tahoille saa luovuttaa varoja suoraan tai välillisesti.

Kielto sisältää siis myös välillistä luovuttamista koskevan kiellon. Jotta hankintayksikkö voi varmistua siitä, että hankintasopimukset eivät johda kielletyllä tavalla välillisestikään pakotelistatuille tahoille, tulee riittävällä tarkkuudella perehtyä yrityksen taustalla oleviin henkilöihin ja yhteisöihin.

Pakotteet 9.4.2022 alkaen

Voimassa olevien pakotteiden vuoksi EU:n hankintadirektiivien piirissä olevien hankintasopimusten tekeminen on kielletty 9.4.2022 alkaen, silloin kun toisena osapuolena on:

  1. Venäjän kansalainen tai Venäjälle sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin;
  2. oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista tämän kohdan 1 alakohdassa tarkoitettu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia; tai
  3. tämän kohdan 1 tai 2 alakohdassa tarkoitetun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin, myös silloin kun niillä on yli 10 prosentin osuus kyseisen sopimuksen arvosta tai niistä alihankkijoista, tavarantoimittajista tai yksiköistä, joiden voimavaroja käytetään hyväksi direktiiveissä 2014/23/EU (käyttöoikeussopimuksia koskeva direktiivi), 2014/24/EU (klassinen hankintadirektiivi), 2014/25/EU (erityisalojen hankintadirektiivi), 2009/81/EY tarkoitetulla tavalla.

Lähteet ja lisätietoja:

Euroopan Unionin virallinen lehti: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0578&from=FI  

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö: https://www.hankinnat.fi/ajankohtaista/2022/sota-ukrainassa-vaikutukset-hankintasopimuksiin)