LEIKKURI-palvelu

Edistyksellinen LEIKKURI murtaa ammatillisia raja-aitoja

Julkaistu:

14.01.2021

''Leikkuri-palvelu jatkaa kasvuaan. Käytännössä tämä on tarkoittanut palvelun laajentumista palvelun alla jo olevissa osastoissa sekä täysin uusien osastojen hyppäämistä mukaan palveluun. On ollut miellyttävää huomata, että laajentuminen on tapahtunut nimenomaan asiakaslähtöisesti - hyvällä palvelulla on imua. Leikkuri-palvelulle tämä on käytännössä tarkoittanut logistikkomäärän kasvua sekä entistä suurempaa painotusta tiedonhallintaan sekä työnsuunnitteluun.''

Projektista palveluksi

Leikkuri-projekti käynnistyi vuonna 2016 tavoitteena hoitotarvikelogistiikan haltuunotto TAYS Kampuksen alueella sekä vuoden 2020 alussa avattavassa uudessa D-sairaalassa. Työ eteni asteittain lähtien tarvikevirtojen selvittämisestä ja pienten osastovarastojen haltuunotosta, päätyen lopulta kokonaisten leikkausosastojen moninaisten logistiikkapalveluiden tuottamiseen D-sairaalassa. Projektitiimin työtä ohjasivat asiakkaan linjaukset, joiden mukaan hoitohenkilöstön ei haluttu tekevän enää logistisia työtehtäviä, vaan ne haluttiin keskittää aiemmasta pirstaloituneesta mallista yhden tahon hallintaan. Lisäksi yhteisenä tavoitteena oli ammatillisten raja-aitojen murtaminen hoitohenkilöstön sekä Tuomen logistikkojen väliltä. Työtä haluttiin tehdä yhteisenä rintamana yhteisten tavoitteiden eteen.

Leikkuri-palvelua kehitettiin alusta lähtien tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, hoitohenkilökunnan laajaa ammatillista tietotaitoa hyödyntäen. Halusimme ymmärtää asiakkaan toimintaa mahdollisimman hyvin, sillä koimme sen ratkaisevaksi projektin onnistumisen kannalta. Avainhenkilöiden tunnistamisen avulla meillä oli mahdollisuus tutustua potilaan hoitopolkuun, oppia syvällisesti hoitotyön prosesseista aina leikkauksia myöten ja jouduttaa vaikeidenkin asioiden eteenpäin viemistä. Projektin myötä meille kertyi laaja ymmärrys hoitotyön eri järjestelmistä ja pääsimme myös niiden kehitystyöhön tiiviisti mukaan. Osana implanttilogistiikan kehitystä olemme tälläkin hetkellä mukana asiakkaan järjestelmäprojektissa.

Pian projektin alettua oli selvää, että hoitotarvikelogistiikan kokonaisuus oli eriteltävissä pienemmiksi palasiksi. Kullakin näistä oli toisistaan poikkeavia tarpeita ja niitä alettiin kehittämään omina itsenäisinä kokonaisuuksinaan. Leikkuri-palveluiden kehitys jaettiin alunperin viiteen eri osa-alueeseen: hyllytyspalveluun, implanttilogistiikkaan, nestelogistiikkaan, toimenpidekohtaiseen keräilyyn sekä läpiantokaappien ja salien täydennykseen. 

Vuoden 2019 loppukeväästä lähtien projektin fokus alkoi yhä tiiviimmin keskittyä D-sairaalan toiminnan suunnitteluun ja logistiikan ylösajoon. Päivittäistä työtä tehtiin hyvin tiiviisti erityisesti TULES-yksikön (Tuki- ja liikuntaelinsairaudet) kanssa. Oli selvää, että D-sairaalan toimintakulttuuri tulisi olemaan hyvin erilaista edeltäneisiin tiloihin verrattuna; perinteiset osastovarastot puuttuivat lähes kokonaan ja yksikön leikkaussaleihin tarvikkeet tulisivat virtaamaan suurelta osin salien sekä käytävän välisten läpiantokaappien kautta. Tällainen toimintamalli oli suurelta osin täysin uudenlaista niin hoitohenkilökunnalle kuin meille Tuomellakin. Leikkuri-projektin tiimille tämä tarkoitti aktiivista uudenlaisten ratkaisujen etsimistä ja punnintaa. D-sairaala käynnistyi tammikuussa 2020 mukanaan monta uutta asiaa: läpiantokaapit, uudenlaiset työprosessit ja -tavat, täyttöpisteiden tiedonhallinta, tabletit logistikkojen työkaluina, Verso-järjestelmän kautta tehtävän työn suunnittelun ja ohjauksen sekä uudenlaiset modernit työtilat. Leikkuri saateltiin projektimuotoisena päätökseen maaliskuun lopussa 2020. Projektista muotoutunut Leikkuri-palvelu oli kuitenkin tullut TAYS kampus-alueelle  jäädäkseen ja palvelun kehitys jatkuu.

Mitä nyt? Mitä tulevaisuudessa?

D-sairaalan myötä logistiikan painopiste on siirtynyt “passiivisten” osastovarastojen täytöistä kohti jatkuvaa ja dynaamista tarvikevirtaa. Asiakkaan toiminta vaatii tarvikkeet nyt yksittäispakattuina, käyttövalmiina ja 24/7-periaatteella. Tuomen logistikot tekevät työtään keskellä hektistä leikkausosastojen arkea ja heidät koetaan tärkeäksi osaksi osastojen työyhteisöä ja toimintaa. Leikkuri-palvelulla onnistuttiin murtamaan ammatillisia raja-aitoja logistikkojen ja hoitohenkilöstön välillä. 

Leikkurilla käsittää useita sairaalalogistiikan kokonaisuuksia. Tällä hetkellä palvelukokonaisuus koostuu seuraavista palveluista:

  • mikrotäyttöpalvelu: yksittäispakattujen hoitotarvikkeiden täydennys moninaisiin täyttöpisteisiin leikkausosastoilla mm. leikkaussalit sekä heräämön potilaspaikat.
  • infuusionestelogistiikka: kahden infuusionestevaraston ylläpito ja täydennystilausten tekeminen pienellä hoitohenkilöstön avustuksella (Tuomi ei saa tilata lääkkeitä). Täytöt useisiin eri pisteisiin osastoilla mikrotäytön tavoin.
  • implanttilogistiikka: monihaaraisten tilaus-/toimitusprosessien haltuunotto ja kehittäminen kohti tehokkaampaa ja automatisoitua yhtenäistä tilausputkea. Tiivis yhdistelmä järjestelmien ja käytännön logistiikan kehitystä.
  • ortoosilogistiikka: huolehditaan ortoosien tilaamisesta sekä täydennyksistä eri täyttöpisteisiin.

Leikkuri-palvelu jatkaa kasvuaan. Käytännössä tämä on tarkoittanut palvelun laajentumista palvelun alla jo olevissa osastoissa sekä täysin uusien osastojen hyppäämistä mukaan palveluun. On ollut miellyttävää huomata, että laajentuminen on tapahtunut nimenomaan asiakaslähtöisesti – hyvällä palvelulla on imua. Leikkuri-palvelulle tämä on käytännössä tarkoittanut logistikkomäärän kasvua sekä entistä suurempaa painotusta tiedonhallintaan sekä työnsuunnitteluun.

Kaiken kasvun keskellä on ollut olennaista varmistaa, ettei palvelun laadusta ei jouduta tinkimään. Tasapainoilu asiakkaan puolelta tulevien kasvutoiveiden ja palvelun rajallisten resurssien välisessä ristiaallokossa ei ole helppoa. Kantavana arvona tekemisen takana on rehellisyys: teemme sen mitä on luvattu, emmekä lupaa sellaista mitä ei voida tehdä. Tästä pidämme kiinni myös jatkossa.

Asiakkaat joutuvat toimimaan yhä niukemmilla resursseilla ja miettimään tarkasti niiden suuntaamista. Leikkuri-palvelu tukee asiakasta kustannustehokkaiden ja työaikaa säästävien ratkaisujen löytämisessä tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Uskomme, että onnistuaksemme tässä, oleellisinta on pyrkiä sulautumaan asiakkaan toimintaan entistä saumattomammin. Mitä paremmin ymmärrämme asiakkaan toimintaa ja sen eritystarpeita, sitä parempia palveluita pystymme jatkossa tuottamaan.

Kiinnostuitko? Kerromme mielellämme lisää.